Home 唐代 徐九皋 战城南
拼

《战城南》

徐九皋 〔唐代〕

塞北狂胡旅,城南敵漢圍。

链接:https://www.poemfk.com/chinese-poem-author-info-%E5%94%90%E4%BB%A3-%E5%BE%90%E4%B9%9D%E7%9A%8B.html

来源:Ancient Chinese

巉岩一鼓氣,拔利五兵威。

虜騎瞻山哭,王師拓地飛。

不應須寵戰,當遂勒金徽。

复制