Home 明代 胡应麟 琴操十一首 其十 牝晨操
拼

牝兮鳴兮。鳴兮晨兮。家兮庭兮。怦兮營兮。雷兮霆兮。

出自《琴操十一首 其十 牝晨操》

胡应麟 〔明代〕

維牝無晨兮。

链接:https://www.poemfk.com/chinese-poem-author-info-%E6%98%8E%E4%BB%A3-%E8%83%A1%E6%87%89%E9%BA%9F.html

来源:Ancient Chinese

爾胡以鳴兮。

維爾之鳴兮。

家胡以寧兮。

牝兮鳴兮。

鳴兮晨兮。

家兮庭兮。

怦兮營兮。

雷兮霆兮。

复制
胡应麟

胡应麟

(1551—1602)明金华府兰溪人,字元瑞,号少室山人,更号石羊生。万历间举人,久不第。筑室山中,购书四万余卷,记诵淹博,多所撰著。曾携诗谒王世贞,为世贞激赏。有《少室山房类稿》、《少室山房笔丛》、《诗薮》。