Home Poet 魏晉 苻朗
十六國時前秦略陽臨渭人,氐族,字元達。苻堅從兄子。為青州刺史,封樂安縣男。降晉,加員外散騎侍郎,以性好忤物,為王國寶所譖,被殺。有《苻子》。