Home Poet 南北朝 沈旋
南朝梁吳興武康人,字士規。沈約子。歷官司徒右長史、太子仆。以母憂去官。官終南康內史,以清治稱。集注父所著《邇言》。