Home Poet 南北朝 顏測
名或作惻。南朝宋琅邪臨沂人。顏竣弟。以文章見知。父顏延之嘗謂得其文。官至江夏王劉義恭大司徒錄事參軍。以兄貴為憂。早卒。