Home Poet 唐代 嚴維
嚴維(生卒年未詳),約唐肅宗至德元年前後(公元七五六年前後)在世。字正文,越州(今紹興)人。初隱居桐廬,與劉長卿友善。唐玄宗天寶(742—756)中,曾赴京應試,不第。肅宗至德二年,以「詞藻宏麗」進士及第。心戀家山,無意仕進,以家貧至老,不能遠離,授諸暨尉。時年已四十餘。後歷秘書郎。代宗大曆(766—779)間,嚴中丞節度河南(嚴郢為河南尹,維時為河南尉),辟佐幕府。遷餘姚令。終右補闕。官終秘書郎。